תנאי השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר, בשירותיו ובתכניו רק בהתאם לכללים המפורטים להלן:

  • הנך רשאי להשתמש במידע למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק או להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
  • אין לסרוק את המידע, להעתיקו ו/או להשתמש במידע באמצעות תוכנות ייעודיות לאיחזור אוטומטי של מידע , לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם העתקת מידע למאגר נתונים.
  • אין להציג תכנים מהאתר ו/או כל חלק אחר ממנו בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
  • אין להציג תכנים מהאתר ו/או כל חלק אחר ממנו בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם.
  • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים אסורים ובכללם: תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
  • אין להשתמש במידע באתר לשימוש כלשהוא, אלא במידה ונתקבל אישור בכתב ומראש ע”י החברה ובמידה ונתקבל , השימוש יותר בהתאם ובכפוף לתנאי הקבלה שהוצבו ע”י החברה.

קישורים באתר
החברה עשויה להציב באתר לינקים (להלן: “קישורים”) לעמודים שונים ברשת האינטרנט שמקורם אינו באתר. מובהר, כי המידע והתכנים בעמודים ואתרים אלו אינם נכתבו, לא בשליטה ו/או בפיקוח החברה. העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים אלה אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מובילים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
החברה שומרת לה את הזכות להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

פרטיות
עקרון מנחה של החברה הנו לכבד את פרטיות המשתמשים באתר והיא אינה אוספת מידע מזהה אודות המשתמש.

תכנים מסחריים
החברה עשויה להציב באתר תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות פרסום, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה שרותים או מוצרים. תכנים מסחריים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בקול ו/או בכל אמצעי המחשה אחר.
החברה לא תשא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים כאמור לעיל. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים ו/או טובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובמידע הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה ככל שתינתן.

אחריות
המשתמש מודע לכך שהתכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם “as is” ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.
השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה והחברה לא תשא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל המידע המתפרסם בו.
הנהלת האתר אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר, או באמצעותו תהיה היענות. הנהלת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.
הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
החברה לא תשא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטיך, לרבות הפרטים לגבי השתתפותך בשירות מסוים , או לשיבוש בפרטים כאמור – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של החברה או של מי מטעמה.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינויים באתר והפסקת השירות
החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום, או להפסיק לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. בנוסף, החברה תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם לפרק זמן קצוב או באופן מלא. במקרים אלו לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

שינוי תנאי השימוש
החברה רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ובמידת האפשר תינתן הודעה על כך באתר, שבוע ימים לפני שהשינויים יכנסו לתוקף. החברה ממליצה לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר, על-מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

המחאה
העבירה החברה את זכויותיה באתר, או כל חלק מהן, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה, כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.

דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר ובשירותים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.